Monthly Archives: January 2020

拼音字母表

拼音字母表
汉语拼音韵母表 
单韵母  a[阿] o[喔] e[鹅] i[衣] u[乌] ü[迂] (上边有两点读於)
复韵母  ai[哀] ei[唉] ui[威] ao[奥] ou[欧] iu[由] ie[耶] üe[椰] er[儿]
前鼻韵母 an[安] en[恩] in[因] un[温]
后鼻韵母 ang[昂] eng[摁] ing[英] ong[雍]
整体认读音节:zhi chi shi yi wu yu yin yun ye yue

汉语拼音声母表
b [玻] p [坡] m [摸] f [佛]
d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝]
j [基] q [欺] x [希]
z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗]
y [医] w [巫]

汉语拼音音节表
b ba bo bai bei bao ban ben bang beng bi bie biao bian bin bing
p pa po pai pao pou pan pen pang peng pi pie piao pian pin ping
m ma mo me mai mao mou man men mang meng mi mie miao miu mian min ming
f fa fo fei fou fan fen fang feng
d da de dai dei dao dou dan dang deng di die diao diu dian ding
t ta te tai tao tou tan tang teng ti tie tiao tian ting
n na nai nei nao no nen nang neng ni nie niao niu nian nin niang ning
l la le lai lei lao lou lan lang leng li lia lie liao liu lian lin liang ling
g ga ge gai gei gao gou gan gen gang geng
k ka ke kai kou kan ken kang keng
h ha he hai hei hao hou hen hang heng
j ji jia jie jiao jiu jian jin jiang jing
q qi qia qie qiao qiu qian qin qiang qing
x xi xia xie xiao xiu xian xin xiang xing
zh zha zhe zhi zhai zhao zhou zhan zhen zhang zheng
ch cha che chi chai chou chan chen chang cheng
sh sha she shi shai shao shou shan shen shang sheng
r re ri rao rou ran ren rang reng
z za ze zi zai zao zou zang zeng
c ca ce ci cai cao cou can cen cang ceng
s sa se si sai sao sou san sen sang seng
y ya yao you yan yang yu ye yue yuan yi yin yun ying
w wa wo wai wei wan wen wang weng wu

Reward system

Point exchange:
10 Point 10 minutes TV
50 Point Lego Toy

Alex:

Brenda:

Kody:1

Enjoy improvement: 1
Wait for your turn: 1
Share toy: 1
Asking for help: 1
Dealing with teasing: 1

HomeWork:
Chinese: reading
一二三四五

Khran acdemic
School review